چگونه پروپوزال یک طرح نوآورانه آموزشی را تدوین و داوری کنیم؟


Medicine
8 Sections
470 People Enrolled
Created byTRITA Intelligent Innovations
Free
Available on app & website

Course Sections

1. ملاحظات اخلاقی و اجرایی- بخش دوم
6 Views
2. ملاحظات اخلاقی و اجرایی- بخش اول
15 Views
3. جدول هزینه‌ها
15 Views
4. اهداف در طرح‌های توسعه‌ای
14 Views
5. معرفی پایگا‌ه‌های اطلاعاتی مجلات و متون آموزش پزشکی- بخش چهارم
10 Views
6. معرفی پایگا‌ه‌های اطلاعاتی مجلات و متون آموزش پزشکی- بخش سوم
20 Views
7. معرفی پایگا‌ه‌های اطلاعاتی مجلات و متون آموزش پزشکی- بخش دوم
28 Views
8. معرفی پایگا‌ه‌های اطلاعاتی مجلات و متون آموزش پزشکی- بخش اول
178 Views