چگونه پروپوزال یک طرح نوآورانه آموزشی را تدوین و داوری کنیم؟


Medicine
8 Sections
301 People Enrolled
Created byTRITA Intelligent Innovations
Free
Available on app & website

Course Sections

1. معرفی پایگا‌ه‌های اطلاعاتی مجلات و متون آموزش پزشکی- بخش اول
178 Views
2. معرفی پایگا‌ه‌های اطلاعاتی مجلات و متون آموزش پزشکی- بخش دوم
28 Views
3. معرفی پایگا‌ه‌های اطلاعاتی مجلات و متون آموزش پزشکی- بخش سوم
20 Views
4. معرفی پایگا‌ه‌های اطلاعاتی مجلات و متون آموزش پزشکی- بخش چهارم
10 Views
5. اهداف در طرح‌های توسعه‌ای
14 Views
6. جدول هزینه‌ها
15 Views
7. ملاحظات اخلاقی و اجرایی- بخش اول
15 Views
8. ملاحظات اخلاقی و اجرایی- بخش دوم
6 Views