آموزش قوانین، مقررات و فرآیندهای مالیاتی پزشکان و پیراپزشکان


Medicine
2 Sections
226 People Enrolled
Created byTRITA Intelligent Innovations
83,167 T
Available only on app

Course Sections

1. آموزش قوانین و فرآیند‌های مالیاتی برای گروه علوم پزشکی
10 Views
2. نظام صندوق فروش مشمولان خدمات درمانی
24 Views