تشخیص و درمان اولیه بیماری های رایج پوستی


Medicine
30 Sections
45 People Enrolled
Created byShahin Hamzelou
436,000 T
Available on app & website

Course Sections

1. مبحث آلوپسی ها
3 Views
2. مبحث آلوپسی ها
2 Views
3. مبحث آلوپسی ها
2 Views
4. مبحث آلوپسی ها
2 Views
5. مبحث آلوپسی ها
1 Views
6. مبحث آلوپسی ها
2 Views
7. مبحث آلوپسی ها
2 Views
8. مبحث آلوپسی ها
2 Views
9. مبحث آلوپسی ها
3 Views
10. Seborrheic Dermatitis
1 Views
11. Seborrheic Dermatitis
1 Views
12. Seborrheic Dermatitis
3 Views
13. Seborrheic Dermatitis
1 Views
14. Seborrheic Dermatitis
1 Views
15. Seborrheic Dermatitis
1 Views
16. Seborrheic Dermatitis
2 Views
17. مبحث درمان عفونت های قارچی سطحی پوستی
6 Views
18. مبحث درمان عفونت های قارچی سطحی پوستی
4 Views
19. مبحث درمان عفونت های قارچی سطحی پوستی
5 Views
20. مبحث کاربرد آنتی هیستامین در درمان درماتیت ها
12 Views
21. مبحث کاربرد آنتی هیستامین در درمان درماتیت ها
9 Views
22. مبحث خارش
6 Views
23. مبحث خارش
9 Views
24. مبحث خارش
12 Views
25. شپش سر و گال و گزش
26. شپش سر و گال و گزش
27. کهیر و آنژیوادم
28. کهیر و آنژیوادم
29. خارش- عفونت های قارچی
30. خارش و عفونت های قارچی