تشخیص و درمان اولیه بیماری های رایج پوستی - دکتر حمزه‌ لو


Medicine | Dermatology
24 Sections
38 People Enrolled
Created byTRITA Intelligent Innovations
466,211 T
Available only on app

Course Sections

1. مبحث خارش
12 Views
2. مبحث خارش
9 Views
3. مبحث خارش
6 Views
4. مبحث کاربرد آنتی هیستامین در درمان درماتیت ها
9 Views
5. مبحث کاربرد آنتی هیستامین در درمان درماتیت ها
12 Views
6. مبحث درمان عفونت های قارچی سطحی پوستی
5 Views
7. مبحث درمان عفونت های قارچی سطحی پوستی
4 Views
8. مبحث درمان عفونت های قارچی سطحی پوستی
6 Views
9. Seborrheic Dermatitis
2 Views
10. Seborrheic Dermatitis
1 Views
11. Seborrheic Dermatitis
1 Views
12. Seborrheic Dermatitis
1 Views
13. Seborrheic Dermatitis
3 Views
14. Seborrheic Dermatitis
1 Views
15. Seborrheic Dermatitis
1 Views
16. مبحث آلوپسی ها
3 Views
17. مبحث آلوپسی ها
2 Views
18. مبحث آلوپسی ها
2 Views
19. مبحث آلوپسی ها
2 Views
20. مبحث آلوپسی ها
1 Views
21. مبحث آلوپسی ها
2 Views
22. مبحث آلوپسی ها
2 Views
23. مبحث آلوپسی ها
2 Views
24. مبحث آلوپسی ها
3 Views