Organization

اداره مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

calendar Joined February 2021
last seen Feb 13 at 7:23 AM

Bio :

اداره سلامت مادر، نوزاد و مامایی معاونت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در راستای ارتقاء سطح سلامت مادران و کاهش مرگ و میر و موربیدیتی مادران و نوزادان و بهبود کیفیت ارائه مراقبت های مامایی در مراکز تحت پوشش دانشگاه فعالیت می نماید. برنامه های اجرایی این اداره شامل ترویج زایمان طبیعی، اجرای پایش بیمارستان های دوستدار مادر و کودک، برگزاری کلاسهای آمادگی برای مادران باردار، پیگیری مادران پرخطر و بررسی علل مرگ مادران و نوزادان، ارتقاء سلامت مادران و نوزادان و برگزاری دوره های آموزشی جهت پرسنل گروه هدف و تامین و توزیع نیروی انسانی مامایی در مراکز تحت پوشش دانشگاه می باشد.

post Please login to see more!