Organization

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

calendar Joined July 2020
last seen May 8 at 10:06 AM

Bio :

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران مشتمل برمدیریت های تعالی بالینی و امور بیمارستان ها، نظارت و اعتباربخشی، مرکز مدیریت خطر حوادث و پدافندغیرعامل دانشگاه، امور پرستاری و هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندارد است. یکی از مهم ترین وظائف این معاونت نظارت بر عملکرد مراکزدرمانی دانشگاهی و غیردانشگاهی هم‌چنین موسسه‌های پزشکی، مطب‌ها، ومراکز توانبخشی و تشخیصی واقع شده در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران است. این معاونت همچنین نسبت به صدور، تمدید و لغو موافقت اصولی و پروانه فعالیت مراکز درمانی، پیراپزشکی، مراقبتهای پرستاری در منزل و درمان سوء مصرف مواد در محدوده جغرافیایی تحت پوشش از طریق کمیسیون های ماده 20 و 39 و نیزدر خصوص پرونده های استعلاجی، ازکارافتادگی، اعزام به خارج بیماران از طریق برگزاری کمیسیون و شورایعالی پزشکی تصمیم گیری می کند.

Select one of the tabs