Organization

مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران

calendar Joined September 2020
last seen Sep 10 at 11:10 AM

Bio :

مجموعه ویدئوهای مربوط به کارگاه‌ها و وبینارهای آموزشی دفتر توسعه فناوری دانشگاه تهران در بخش اپیزودهای همین صفحه در دسترس شما قرار دارد.

Select one of the tabs