اداره امور آزمایشگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران

calendar Joined July 2020

Bio :

اداره امور آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران بر نحوه ارائه خدمات آزمایشگاه های تشخیص طبی و پاتولوژی واقع در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران نظارت دارد.

Select one of the tabs